RODO - ZP

Zakład Poprawczy w Gdańsku
ul. Polanki 122
80-308 Gdańsk Oliwa
Przejdź do treści
Zgodnie z  art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Gdańsku, z siedzibą pod adresem ul. Polanki 122,  80-308 Gdańsk, reprezentowane przez Dyrektora.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
 
a) kontakt tel: 58 552 00 56;
b) adres e-mail:  iod@gdansk.zp.gov.pl
c)  pisemnie na adres naszego Zakładu wskazany w pkt.1.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu Poprawczego w Gdańsku, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia  27 kwietnia 2016 r.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.)

6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w pkt. 3 za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
Wróć do spisu treści