Regulamin Odwiedziń - ZP

Zakład Poprawczy w Gdańsku
ul. Polanki 122
80-308 Gdańsk Oliwa
Przejdź do treści
Regulamin Odwiedzin - [ PDF; 2,69MB]


REGULAMIN
ODWIEDZIN WYCHOWANKÓW ZAKLADU POPRAWCZEGO
W GDAŃSKU OLIWIE

§ 1
Odwiedziny są udzielane w niedziele i święta od godziny 10:00 do godziny 12:00, miejscem odwiedzin jest pomieszczenie wskazane przez dyżurującego pracownika.

§ 2
Za zgodą Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego odwiedziny mogą być przedłużone albo odbywać się w innym miejscu lub terminie.

§ 3
Prawo do odwiedzin mają rodzice, opiekunowie, rodzeństwo i najbliższa rodzina oraz osoby spoza zakładu.

§ 4
Dyrektor zakładu może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza zakładu wyłącznie w przypadku, gdy kontakty te  stwarzałaby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu lub mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub procesu resocjalizacyjnego nieletniego.  
§ 5
W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 dyrektor zakładu poprawczego niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.

§ 6
Osoba odwiedzająca wychowanka powinna posiadać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i okazać go na wezwanie pracownika zakładu (strażnika).

§ 7
Osobom niepełnoletnim np. bratu lub siostrze, udziela się odwiedzin po okazaniu legitymacji szkolnej.
  
§ 8
Bezwzględnie zabrania się odwiedzającym wnoszenia na widzenie telefonów komórkowych oraz rzeczy osobistych (torebek) na salę widzeń.
§ 9
Osoby odwiedzające wychowanka zobowiązane są do włożenia telefonów komórkowych oraz przedmiotów nie stanowiących paczki dla wychowanków (torebki, rzeczy osobiste) do szafek depozytowych.

§ 10
Odwiedzający mają prawo do przyniesienia paczki wychowankowi. Paczka winna być w pudełku tekturowym, zaklejona taśmą, opatrzona imieniem, nazwiskiem adresata i nadawcy. Osoba odwiedzająca przekazuje paczkę strażnikowi.
§ 11
Produkty spożywcze przekazywane wychowankowi przez odwiedzających powinny mieć przedłużoną trwałość, a łatwo psujące się nie mogą przekraczać ilości wymagającej ich dłuższego niż jeden dzień przechowywania. Zabrania się umieszczania w paczkach pieniędzy, papierosów oraz kawy.

§ 12
Zabrania się wnoszenia na teren zakładu jakichkolwiek napojów z zawartością alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, niebezpiecznych narzędzi. W przypadku ich znalezienia widzenie w danym dniu nie zostanie udzielone, a o powyższym fakcie zostanie poinformowany Sąd efektem czego może być wstrzymanie odwiedzin.
§ 13
Dyrektor lub upoważniony pracownik pedagogiczny ma prawo odmówić zgody na odwiedziny wychowanka lub przerwać odwiedziny, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zachowuje się w sposób naruszający regulamin zakładu.

§ 14
Ze względów wychowawczych lub za zgodą Sądu odwiedziny mogą odbywać się w obecności pracownika zakładu.
§ 15
Przebieg odwiedzin kontrolują strażnicy i pracownicy pedagogiczni.

§ 16
W trakcie odwiedzin obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

§ 17
Odwiedzającym zabrania się przyjmowania od wychowanków, a także przekazywania nieletnim, bez zgody dyżurującego pracownika, jakiejkolwiek odzieży, gotówki lub wartościowych przedmiotów.

§ 18
Zabrania się przekazywania wychowankom środków pieniężnych. Środki te można przekazać przekazem pieniężnym nadanym w Urzędzie Pocztowym na adres zakładu z zaznaczeniem imienia i nazwiska wychowanka.
§ 19
W trakcie odwiedzin rodzice mają prawo do kontaktu z wychowawcami, pracownikiem zespołu diagnostyczno - korekcyjnego oraz przedstawicielem dyrekcji, w celu uzyskania informacji o zachowaniu syna, jego postępach w nauce i aktualnej sytuacji prawnej.

§ 20
Wychowankowie i goście odwiedzający zobowiązani są do utrzymania porządku w sali odwiedzin.

§ 21
W zakładzie prowadzi się książkę odwiedzin wychowanków, w której rejestruje się nazwisko i imię osoby odwiedzającej, nazwę i numer dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa, datę oraz czas trwania odwiedzin.

Kierując się właściwie rozumianym dobrem naszych wychowanków, liczymy na współpracę rodziców i opiekunów.
                                                                                           Dyrektor Zakładu Poprawczego
                                                                                                  w Gdańsku - Oliwie

Nowelizacja 10 kwietnia 2014r
Wróć do spisu treści